SURVEYPAL -OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Tätä toimitus- ja käyttöoikeussopimusta (”Sopimus”) sovelletaan Surveypal Oy:n (”Toimittaja”) tarjoamaan Surveypal ASP-ohjelmistoon (”Ohjelmisto”). Ohjelmiston avulla asiakas voi suunnitella kyselylomakkeita ja lähettää kutsulinkin kyselylomakkeeseen sähköpostissa vastaajille. Ohjelmisto soveltuu esim. internetin kautta toteutettaviin asiakastyytyväisyyskyselyihin, työilmapiiritutkimuksiin ja markkinatutkimuksiin näihin kuitenkaan rajoittumatta. Ohjelmisto on kuvattu tarkemmin [Surveypal.com -sivuilla]. Tilaamalla Ohjelmiston tai rekisteröitymällä Ohjelmiston käyttäjäksi tilaajana oleva yksityishenkilö tai yhteisö (”Asiakas”) sitoutuu tähän sopimukseen.

1. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS JA -VASTUU

1.1 Käyttöoikeuden myöntäminen

Tällä sopimuksella Toimittaja myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Ohjelmistoon Asiakkaan sisäisessä / yksityisessä käytössä. Käyttöoikeuden laajuus riippuu tilatuista palveluista. Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan käyttöoikeutta edelleen eikä tekemään muutoksia Ohjelmistoon.

Ohjelmiston käyttövälineet
Asiakas hankkii kaikki Ohjelmiston käyttöä varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet omalla kustannuksellaan ja vastaa niiden toimintakunnosta ja tietoturvasta sekä yhteensopivuudesta Ohjelmistoon, ellei tällaista määrittelyä ole erikseen tilattu Toimittajalta. Toimittaja ei vastaa miltään osin Asiakkaan käyttämien laitteiden, muiden ohjelmistojen toiminnasta tai liittymään ja Internet-yhteyksiin liittyvistä seikoista.

Ohjelmiston käyttövastuu
Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan Ohjelmistoon ja käyttää Ohjelmistoa omalla vastuullaan sekä vastaa Ohjelmiston käytöstä omasta, työntekijöidensä ja käyttöön oikeuttamiensa kolmansien osapuolten osalta. Toimittaja ei vastaa Asiakkaan suunnittelemien kyselyjen sisällöstä. Kaikki epäsovinnaiset kyselyt, mukaan lukien rasistiset, herjaavat ja pornografiset, muttei näihin rajoittuen, ovat ehdottomasti kiellettyjä. Toimittajalla on tällöin oikeus poistaa kyselyn tekijän käyttäjätunnus järjestelmästä ja siten estää Ohjelmiston käyttö. Toimittaja ei myöskään vastaa Asiakkaan tekemien kyselyn tulosten oikeellisuudesta.

2. TOIMITUS JA LISÄPALVELUT

2.1 Toimitus

Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tämän sopimuksen perusteella käyttäjäkohtaiset lisenssit (käyttäjätunnukset) Ohjelmiston käyttämiseksi. Asiakkaan tulee huolehtia, että toimitetut käyttäjätunnukset ovat vain niiden henkilöiden hallussa, jotka ovat oikeutettuja Ohjelmiston käyttöön tämän sopimuksen perusteella.

2.2 Ylläpito ja toimivuus

Toimittaja pyrkii varmistamaan Ohjelmiston virheettömän toiminnan. Toimittaja ei kuitenkaan takaa Ohjelmiston virheetöntä tai jatkuvaa toimintaa. Toimittaja korjaa havaitut ja kirjallisesti ilmoitetut olennaiset virheet tai puutteet ilman aiheetonta viivästystä. Toimittajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Ohjelmiston tarjoaminen, jos se on välttämätöntä Ohjelmiston, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai tietoliikenteen turvaamiseksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Tällaisista keskeytyksestä ei makseta korvauksia. Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa Ohjelmiston toteuttamistapaa ja Ohjelmiston ominaisuuksia. Toimittaja ei ole vastuussa, jos näiden muutosten vuoksi Asiakkaan laitteita tai järjestelmää täytyy säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai laitteet tai järjestelmä eivät enää riitä Ohjelmiston käyttämiseen tai Asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia. Toimittaja ei myöskään vastaa Internet-palveluntarjoajien toimittamissa yhteyksissä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä, katkoksista tms. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Ohjelmiston käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta. Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn Ohjelmiston uudelleen kytkemisestä

2.3 Tukipalvelut ja päivitykset

Toimittaja tarjoaa Asiakkaan käyttöön tukipalvelun siten, että Asiakkaan käytettävissä on käyttäjätuki sähköpostitse virka-aikana. Toimittaja päivittää säännöllisesti Ohjelmistoa.

2.4 Tekniset vaatimukset

Ohjelmisto toimii Internetissä yleisimmillä Internet-selaimilla. Käyttö edellyttää ajan tasalla olevan käyttöjärjestelmän käyttämistä.

2.5 Laatu, tietoturva ja tietosuoja

Toimittaja vastaa siitä, että kaikki Ohjelmisto ja lisäpalvelut tarjotaan sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittaja vastaa siitä, että Ohjelmisto ja tekninen alusta ovat niin tietoturvaltaan kuin muutenkin yleisen teknisen kehityksen tasalla, ja Toimittaja noudattaa voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toimittaja vastaa siitä, että Ohjelmistoon tallennettuja tietoja käsittelevät vain teknisen toteutuksen kannalta tarpeelliset henkilöt.

3. HINNAT JA MAKSUEHDOT

3.1 Hinnat

Ohjelmiston lisenssihinta sovitaan erikseen. Toimittajalla on oikeus tarkistaa hintoja ilmoittamalla siitä vähintään kahta kuukautta ennen Asiakkaalle. Ohjelmiston määräaikainen testikäyttöoikeus on veloitukseton.

3.2 Maksuehdot

Ohjelmiston käyttöoikeusmaksu laskutetaan vuosittain etukäteen. Suoritetut lisäpalvelut laskutetaan palveluiden tai niiden tulosten tultua suoritetuksi tai luovutetuksi Asiakkaalle. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Huomautukset on esitettävä kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen, ellei muuta ole ilmoitettu laskussa.

Arvonlisävero
Hintoihin ei sisälly arvonlisävero, ellei kirjallisesti toisin ole sovittu.

4. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet liittyen Ohjelmistoon, asiakirjoihin ja muuhun aineistoon sekä näihin tehtyihin muutoksiin, päivityksiin ja uusiin versioihin kuuluvat Toimittajalle ja/tai sen lisenssinantajille. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan ja käyttäjien Ohjelmiston avulla tuottaman aineiston osalta oikeudet kuuluvat Asiakkaalle. Asiakas vastaa kaikista vahingoista ja kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka aiheutuvat immateriaalioikeuksien loukkauksesta Asiakkaan Ohjelmistoon tallentaman aineiston osalta.

5. VASTUUT JA VAHINGONKORVAUS

Toimittaja säilyttää ja suojaa Asiakkaan tietokannoissa olevat tiedot alan yleisen käytännön mukaisesti. Toimittaja ei vastaa kuitenkaan tietojen tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai niiden päätymisestä kolmansien osapuolten käsiin esimerkiksi kolmannen osapuolen toimien tai rikollisen tietomurron seurauksena. Toimittaja ei myöskään miltään osin vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen, kuten palvelimentarjoajan toiminnan keskeytymisestä. Toimittaja ei miltään osin vastaa sopimuksen perusteella aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, lukuun ottamatta vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Toimittajan vastuu kaikista vahingoista on aina enintään viisitoista (15) prosenttia Asiakkaan Ohjelmistosta maksamasta hinnasta.

6. REFERENSSILUPA

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä referenssinä viestinnässään.

7. HENKILÖTIEDOT

Mikäli Ohjelman avulla tehdyissä kyselyissä kerätään niihin osallistuvien vastaajien henkilötietoja, on Asiakas kyselyn tekijänä velvollinen antamaan vastaajille voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaiset tiedot kerättyjen tietojen käytöstä. Kaikki kyselyistä kerätyt tiedot mahdollisesti syntyvine henkilörekistereineen kuuluvat Asiakkaan vastattavaksi eikä Toimittaja vastaa millään tavalla kerättyjen tietojen mahdollisesta lainvastaisesta käytöstä. Ohjelmiston ylläpitämiseksi Toimittaja pitää testitunnuksista ja Asiakkaista rekisteriä. Rekisterin käyttämisessä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää henkilötietojen käsittelytapaa. Tietoja ei luovuteta ilman eri suostumusta kolmansien osapuolien käyttöön. Mikäli rekisteröitynyt käyttäjä on antanut suostumuksen, voidaan hänelle lähettää Surveypalin omia tiedotteita.

Evästekäytännöt
Sivustolla käytetään evästeitä Toimittajan palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: miltä verkkosivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, ladatut sivut, selaintyyppi, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä, kielivalinta, ajankohta, IP-osoite. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Toimittajan verkkosivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä.

Lisäksi Toimittaja käyttää sivuston käytöstä kerättyä tietoa, ns. kaupallisia evästeitä, myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Tiedoista luodaan kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä verkkosivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet tietyn ajanjakson aikana. Kohderyhmäsegmenttien perusteella käyttäjälle kohdennetaan häntä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Toimittaja pystyy näin näyttämään käyttäjälle ajankohtaisia ja hyödyllisiä mainosviestejä. Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa Toimittajan sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon perusteella. Käyttäjä voi estää kohdennetun mainonnan kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices –sivuston kautta.

Lähtökohtaisesti verkkosivujen käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on rekisteröitynyt Toimittajan palveluun. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

8.1 Sopimuksenvoimaantulo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on tehnyt tilauksen ja Toimittaja on lähettänyt tilausvahvistuksen. Käyttöoikeus ja tämän Sopimuksen voimassaolo uudistuvat ilman Osapuolten eri toimenpiteitä uudeksi vuoden mittaiseksi sopimuskaudeksi, ellei Toimittaja tai Asiakas irtisano Sopimusta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen käyttöoikeuden voimassaolon päättymistä. Testikäyttöoikeus on voimassa erikseen mainitun määräajan.

8.2. Sopimuksen purkaminen

Osapuoli voi purkaa tämän sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli toinen Osapuoli ei noudata tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja sopimusrikkomuksella on toiselle Osapuolelle olennainen merkitys ja Osapuoli ei korjaa laiminlyöntiään neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan tätä koskevan kirjallisen kehotuksen, tai jos toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen menettelyyn tai selvitystilaan taikka todetaan maksukyvyttömäksi. Toimittaja on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta maksa kohdan 3. mukaista lisenssimaksua.

9. SOPIMUSMUUTOKSET JA SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja muutoin kuin olennaisilta osin ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa tätä sopimusta ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Asiakas ei saa siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita kolmansille osapuolille ilman toisen Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Toimittaja ilmoittaa siirrosta etukäteen Asiakkaalle.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta hyväksyttävää ratkaisua kohtuullisessa ajassa, ratkaistaan erimielisyydet Tampereen käräjäoikeudessa.

SURVEYPAL OY

Pyydä esittely

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa ja käytännön vinkkejä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi kerran kuussa. Voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Hyödynnä asiakaskokemusta liiketoimintasi kasvattamisessa.

Lähetämme kuukausittain uusimmat artikkelit asiakaskokemuksen alalta sähköpostiisi.

form.watch.header

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa ja käytännön vinkkejä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi kerran kuussa. Voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.