TRUSTe Privacy

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Surveypal Oy (y-tunnus 2106411-8)
Kauppakatu 3 B 25, 33200 Tampere
Puh. 09 4245 0253
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@surveypal.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Samuli Zetterberg
Kauppakatu 3 B 25, 33200 Tampere
Sähköpostiosoite: samuli.zetterberg@surveypal.com

3. Rekisterin nimi

Surveypalin asiakas- ja testitunnusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjään asiakassuhteessa olevien yritysten asiakassuhteen hoito, hallinta, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Rekisterin tietoja käytetään rekisterinpitäjän tarjoamien palvelujen tuottamisessa, kehittämisessä, tarjoamisessa ja ylläpitämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.
Tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot saattavat fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla, josta niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu testitunnuksista, asiakasta ja sen yhteyshenkilöä sekä palvelun käyttöä koskevista tiedoista. Rekisterissä on seuraavia tietoja:
nimi, titteli, yritys ja y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
asiakashistoria (esim. asiakaspalautteet, yhteydenotot, chat-keskustelut, tilaukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
tunnistetun käyttäjän palvelun käyttötiedot (esim. viimeisen kirjautumisen aikaleima ja IP-osoite, kyselyiden ja kyselyelementtien määrä, käyttöön liittyviä tilastotietoja)
evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyjä tietoja käyttäjästä (esim. kielivalinta, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta, IP-osoite)
suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset sekä
mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään yrityksen kanssa tehtävän sopimuksen solmimisen yhteydessä ja asiakkuuden aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä asiakassuhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.
Rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja sekä henkilötietoja siirretään osittain USA:han. Riittävä tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan Privacy Shield -järjestelyä noudattaen tai käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, nimetyt henkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.